Land van ons

Land van Ons is een burgercollectief met al meer dan duizend leden, dat gezamenlijk landbouwgrond wil aankopen om de biodiversiteit in ons land te herstellen. De coöperatie beoogt een grote buffer extensief gebruikte landbouwgrond aan te leggen (de ambitie is zo’n 300.000 ha), die het landschap versterkt in plaats van afbreekt. Deze buffer moet de basis worden voor een nieuwe ecologische hoofdstructuur (EHS, tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland).

Missie
De missie van Land van Ons is om een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit het landschap, vanuit het besef dat de grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. Daarmee vormt het een tegenwicht en rustpunt in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. Het idee is dat op elk aangekocht perceel de vitaliteit van de grond wordt hersteld en dat landschapselementen als heggen en houtwallen worden aangeplant. De grond komt daarna onder voorwaarden weer beschikbaar voor extensieve landbouw, zonder toepassing van chemische gewasbescherming of injectie van drijfmest.

biodiversiteit bedreigdAchteruitgang van biodiversiteit
Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen aan de natuur. Land van Ons richt zich echter juist op landbouwgebieden. Waarom? Landbouwgebied neemt nog altijd een groot deel in van het Nederlandse grondoppervlak. De vroegere kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven. Onder druk van de gewenste schaalvergroting zijn veel ingrepen in het landschap gepleegd, die vrijwel altijd een achteruitgang voor de biodiversiteit tot gevolg hadden, niet alleen in de landbouwgebieden maar ook in de omringende natuurgebieden. Landbouwgrond wordt steeds meer op een industriële wijze gebruikt.

Wel besef, weinig verbetering
De ‘biologische’ bedrijven die wel aandacht hebben voor biodiversiteit beslaan slechts 3.3 % van de Nederlandse landbouwgebieden. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was er al kritiek op het verdwijnen van biodiversiteit en in de zeventiger jaren werd de problematiek rond fosfor, stikstof en andere schadelijke stoffen al duidelijk. Politieke discussies daarover leidden steevast tot prachtige doelstellingen en beleidsvoornemens, maar tot weinig verbeteringen.

Het heft in eigen handen
Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Het zijn basisvoorwaarden voor leven en welbevinden. Maar het opportunistische kortetermijndenken van politici staat het ontwikkelen van een bestendige langetermijnvisie in de weg. Daarom neemt een groeiende groep gewone Nederlanders zelf verantwoordelijkheid. Zij willen doen wat zij kunnen om te voorkomen dat ons land doods en onleefbaar wordt. Om dit te bewerkstelligen heeft Land van Ons een aantal principes geformuleerd. Transparante en weloverwogen besluitvorming, kwalitatieve groei (boven financieel rendement) en welzijn boven welvaart.

Voor en door bewoners
Land van Os is in eerste instantie bedoeld voor mensen die in een gebied wonen en werken. Zij kunnen lid worden en zijn mede-eigenaar van de aangekochte percelen. Ook bedrijven kunnen participeren in Land van Ons. Ook veel ondernemingen willen mee werken om de Nederlandse biodiversiteit en het landschap te helpen herstellen. Hun inbreng is uitsluitend ten behoeve van hun werknemers of eigenaren. Een bedrijf kan meedoen door per werknemer een bedrag over te maken, bijvoorbeeld als deel van het pensioen of als eindejaarsbonus.

Trekkers
De initiatiefnemers van deze coöperatie zijn Jaap Benschop en Franke Remerie. Benschop heeft een verleden als directeur bij Goudappel Coffeng, een groot verkeerskundig adviesbureau. Remerie heeft de gewerkt als interim-directeur en bestuurder in diverse sectoren.

Net gestart
Land van Ons is half november 2019 begonnen, begin januari 2020 had het burgercollectief meer dan 1000 leden. In januari 2020 wordt het eerste perceel aangekocht. De leden zijn gevraagd om met voorstellen te komen. De 25 voorstellen die zij ingediend komen niet alleen van leden, maar ook van boeren. Het bestuur heeft een eerste selectie gemaakt van zeven voorstellen die  verder onderzocht worden. Later in januari kunnen leden hun stem uitbrengen op een van de voorstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.