Participatie van bewoners in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf zet vol in op participatie van bewoners. De ambtenaren, het managementteam, het college en de gemeenteraad hebben zich in het onderwerp verdiept via themabijeenkomsten. Zo is in de eerste bijeenkomst gesproken over de toekomstige rol van de Gemeenteraad (hoe kan de raad minder vergaderen en meer in contact zijn met burgers?) In de tweede bijeenkomst ging het over de Routeplanner Overheidsparticipatie. Vraagstukken die daarbij aan bod kwamen zijn: Wat is draagvlak? Is er verschuiving mogelijk van politieke democratie naar maatschappelijke democratie? Hoe zorgen we voor regie en geld in de publieke ruimte? Hoe zorgen we voor een lerende gemeentelijke organisatie?

Waarom participatie van bewoners? 
De gemeente Ooststellingwerf wil meer samenhang in het beleid in het sociaal domein, meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werkt zij aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. “We geloven dat we meer bereiken als we achter ons bureau vandaan komen. Als we samen met inwoners, buurten, verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag gaan. En vervolgens kijken wat iedereen kan bijdragen om dit ook écht te realiseren.”, aldus wethouder Esther Verhagen.

Doelen van participatie van bewoners
De gemeente ziet participatie van bewoners in Ooststellingwerf als een belangrijke ontwikkeling voor de versterking van de samenleving. Daarnaast biedt het kansen om de binding tussen inwoners en gemeente te versterken. De gemeente streeft hierbij de volgende doelen na:

  • Toename van betrokkenheid van hun inwoners bij vraagstukken in hun dorp/wijk;
  • Toename van ervaren zeggenschap en eigenaarschap;
  • Toename van het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie.

ooststellingwerfVan denken naar doen
Samen met inwoners is inmiddels de koers bepaald en nu worden de eerste stappen gezet om het beleid gericht op het sociaal domein samen vorm te geven. Op vrijdag 20 juli waren ruim vijftig inwoners van de wijk Oosterwolde noordoost (Sawono) op het wijkgesprek in ‘Kantoren Tussen de Singels’ in Oosterwolde. Ze spraken over hoe men met elkaar samenleeft in de wijk. Wat houdt de inwoners ons bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer aandacht voor zijn? Ook zijn er ideeën verzameld over hoe men gezamenlijk zaken kan verbeteren. De sfeer was goed en de gesprekken waren persoonlijk. Het enthousiasme was zo groot dat er meteen concrete afspraken zijn gemaakt en acties in gang zijn gezet voor het vervolg. Samen met de inwoners kijkt de gemeente wat zij kunnen oppakken en wat inwoners hier zelf aan kunnen bijdragen. De meningen en ideeën van inwoners zijn het uitgangspunt van de initiatieven die uiteindelijk ontstaan; gemeente en instanties hebben een faciliterende rol.

In  gesprek
Verspreid over een aantal maanden vinden deze bijeenkomsten in alle dorpen van de gemeente plaats. Maar ook de gemeente gaat de straat op om in gesprek te gaan met bewoners. Daarnaast wordt per dorp een vragenlijstje aan alle inwoners gestuurd waarop ze aan kunnen geven wat hen bezighoudt, wat er goed gaat en waar meer aandacht voor zou moeten zijn. “We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden en begrijpen dat niet iedereen tijd heeft om naar een bijeenkomst te komen. Daarom gaan we op diverse momenten met diverse instanties op verschillende plekken in de wijk staan om in gesprek te gaan met de inwoners over de verschillende thema’s,” aldus wethouder Esther Verhagen.

participatieNieuwe manier van werken
In plaats van een eenmalige actie, zoals een burgertop, gaan de inwoners, instellingen, organisaties en de gemeente langdurig samen optrekken bij het vormgeven van het beleid. Participatie bvan bewoners in Ooststellingwerf is een nieuwe manier van werken en voor iedereen ook best even wennen. Via een campagne met als thema ‘Samenleven’ zijn de mensen geïnformeerd. Met dit thema worden inwoners uitgenodigd om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Zij weten het beste wat er speelt in hun wijk of dorp. De initiatiefnemers zijn vier organisaties: plaatselijke belangen of bewonerscommissies, Welzijnsorganisatie Scala, het Gebiedsteam en de gemeente Ooststellingwerf.

Verandering kan schuren
Volgens burgemeester Oosterman is de nieuwe aanpak uitdagend en ingewikkeld. Overheidsparticipatie druist immers op een aantal punten vrijwel loodrecht in tegen de bestaande rol en werkwijze van overheden. “We weten niet waar we uitkomen, maar we gaan samen het pad in en houden elkaar vast. Het gaat er om de kloof tussen burgers en overheid te verkleinen.” Er is bij overheden immers ook sprake van een onzichtbare structuur van ongeschreven regels, gewoonten en werkpraktijken waar krachten van buiten nauwelijks grip op kunnen krijgen.

Op weg
Burgerinitiatieven kunnen bijvoorbeeld botsen met de taken en belangen van organisaties waarmee de gemeente samenwerkt, zoals zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Bovendien hebben gekozen bestuurders de neiging risico’s te mijden Er zijn dus nogal wat taboes te doorbreken. Maar de eerste stappen zijn gezet. De gemeente Ooststellingwerf heeft voor dit jaar een participatiebudget gereserveerd van € 250.000 (aanloopjaar) en voor 2019-2021 € 500.000 per jaar. Hiermee zal de gemeente dus burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.