Zelfsturing bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening

SWZOm een goed werkgever te zijn, die het belangrijk vindt dat medewerkers enthousiast zijn in hun werk, nam directeur-bestuurder Nico Olsthoorn van de  Wassenaarse Zorgverlening, het initiatief tot zelfsturing. Het resultaat is een volledig zelfsturende thuiszorg, waar ook de huishoudelijke medewerkers onderdeel van het team zijn. De Stichting Wassenaarse Zorgverlening biedt ondersteuning, zorg en welzijn aan ouderen en mensen met een beperking, thuis of in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De stichting heeft vierhonderd medewerkers en honderdzeventig vrijwilligers. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van SWZ is het behouden danwel verhogen van het welzijn van cliënten. De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning. Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een verbinding tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in, én de samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn.

Eigen koers varen
Eigenzinnigheid typeert de organisatie. Zo wilden ze betrokkenen niets lezen over zelfsturing, maar een eigen vorm ontdekken die paste bij de organisatie. De zelfsturende teams bestaan uit zowel verzorgende en verpleegkundigen als huishoudelijk medewerkers. De taken van de huishoudelijk medewerkers zijn uitgebreid, met het oog op de voorgenomen  korting op huishoudelijke ondersteuning. In plaats van ontslag aan te vragen voor een aantal huishoudelijke medewerkers, werden zij gestimuleerd om een cursus te volgen, waardoor zij lichte zorg kunnen verrichten tegelijk met hun huishoudelijke taken. Zo kunnen meer cliënten tegelijk worden geholpen in de ochtendspits.

Nieuwe organisatie
Het enthousiasme over de pilot in de thuiszorg is zo groot dat de intramurale teams de pilotfase overslaan en in 2014 de eerste intramurale locatie zelfsturend is en de tweede in 2015. Dan gaan ook de ondersteunende diensten en de activiteitenbegeleiding over op zelfsturing. Alle zelfsturende teams vallen rechtstreeks onder de directeur- bestuurder, die tweewekelijks werkoverleg heeft met een wisselende afvaardiging uit de teams. Alle afdelingshoofden en teamcoördinatoren hebben een nieuwe functie gekregen, sommigen als coach, anderen zetten een flexpool op. Voor de oud-managers is dat wel wennen. Ze moeten de teamleden in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheden op te pakken en soms fouten te laten maken. Als als coach ingrijpen, leren de teams er niets van.

Resultaat
De grootste winst van zelfsturing ligt in het feit dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen voor het zorgproces en voor de client en dat ze beter in staat zijn om goede zorg te verlenen.De medewerkers voelen zich meer eigenaar en zijn zich meer bewust van hun rol. Daardoor zijn ze meer ondernemend. Ze waarderen het dat er meer appel wordt gedaan op hun creativiteit en denkkracht en vinden hun werk uitdagender. Problemen die voorheen op het bordje van de manager werden gelegd worden nu onderling opgelost en vaak is die oplossing beter en efficiënter. De zorg voor de cliënten is verbeterd: er wordt gerichter zorg geleverd aan een kleinere groep cliënten, de lijnen zijn korter en het contact is intensiever. Onderzoek naar de tevredenheid van cliënten laat zien dat ook de cliënten de nieuwe manier van werken waarderen. Ze zien meer vaste mensen, de planning is beter en de afstemming gemakkelijker. Daardoor kan er meer meer rekening worden gehouden met hun wensen.

 

Reacties

  1. Inspirerend bericht. Ik ben benieuwd welke formele bevoegdheden in concreto zijn overgedragen van het management naar de teams. Kunt u er eens 5 noemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.